Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium

1959
15 maja  – pismo Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, mówiące o lokalizacji huty aluminium w rejonie Konina jako najlepszym wyborze.
25 maja  – narada w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, której uczestnicy za najkorzystniejszą uznali lokalizację huty aluminium w rejonie Konina.  
10 listopada  – uchwała 434/59 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ustalająca lokalizację huty aluminium w rejonie Konina.  
 
1960
22 czerwca  – Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych ,,Bipromet” przystępuje do opracowania projektu huty. Magister Jan Machinek zostaje generalnym projektantem.  
21 listopada  – Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu wydaje zaświadczenie o lokalizacji szczegółowej nr 196/60, zatwierdzające lokalizację huty aluminium w Malińcu, w powiecie konińskim.   
8 grudnia  – Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zatwierdza założenia budowy drugiej huty aluminium w Polsce.  
Grudzień – Zarządzenie nr 185 Ministra Przemysłu Ciężkiego, mocą którego tworzone jest  przedsiębiorstwo państwowe pod nazwa Huta Aluminium ,,Konin” w Budowie z terminem rozpoczęcia działalności od 1 stycznia 1961.  
15 grudnia  – Generalny Dyrektor Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych pismem okólnym nr 16/60/30 zobowiązuje kierownictwo istniejącej przy hucie aluminium w Skawinie komórki budowy huty aluminium w Koninie do poczynienia wszelkich przygotowań, które umożliwią podjęcie działalności przedsiębiorstwa z dniem 1 stycznia 1961 roku, możliwie już w miejscu jego siedziby.   
 
1961
1 lutego  – Zawarcie umowy o pracę z mgr. Włodzimierzem Dyczkowskim, pierwszym pracownikiem Działu Organizacyjno-Prawnego, któremu powierzono przygotowanie materiałów do rozpoczęcia akcji wywłaszczeniowej oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
28 lutego  – Z Działu Organizacyjno-Prawnego wysyłana jest pierwsza korespondencja: pismo skierowane do Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie Jana Janusa, w którym dyrekcja zawiadamia o rozpoczęciu akcji wywłaszczeniowej we wsiach Maliniec i Sulanki.    
1 marca  – Minister Przemysłu Ciężkiego powołuje mgr. inż. Andrzeja Gronusia na stanowiska dyrektora Huty Aluminium ,,Konin” w Budowie.  
22 marca  – Dyrekcja huty otrzymuje pomieszczenia biurowe w budynku Warsztatów Naprawczych Sprzętu Górniczego w Marantowie.  
1 kwietnia – Załoga huty liczy 15 osób.  
6 kwietnia  – Spotkanie dyrekcji huty i władz powiatowych z właścicielami nieruchomości wsi Maliniec i Sulanki, podlegających wywłaszczeniu.  
19 kwietnia  – Podpisanie pierwszego aktu notarialnego kupna nieruchomości w Malińcu na potrzeby huty. Właściciel nieruchomości - Jan Wiśniewski.  
21 kwietnia  – Wypłacenie, w wyniku zawarcia aktu notarialnego, pierwszych należności za nabytą dla huty nieruchomość.  
15 maja  – Rozpoczęcie prac mających na celu doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.  
10 czerwca  – Utworzenie w hucie Związku Zawodowego Hutników.  
10 lipca  – Służba inwestycyjna przekazuje generalnemu wykonawcy – Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego – projekt wstępny.  
31 lipca  – Generalny wykonawca przejmuje plac budowy.   
1 sierpnia  – Rozpoczynają pracę koparki niwelujące teren budowy.  
Październik  – Kupno licencji od francuskiej firmy Pechiney.  
Listopad  – Założenie Zakładowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.  
Grudzień  – Huta otrzymuje pierwsze 2 bloki mieszkalne (tzw. punktowce) przy ulicy Bydgoskiej w Koninie.  
19 grudnia  – Przeniesienie biur huty do nowego budynku przy ulicy Bydgoskiej w Koninie.  
 
1962
1 kwietnia  – Utworzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w hucie.
13 maja  – Pierwsze obchody Dnia Hutnika.  
Czerwiec  – Zakończenie opracowania projektu wstępnego huty.  
15 września  – Uruchomienie klasy o specjalności ślusarz urządzeń hutniczych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Koninie.  
 
1963
26 lutego  – Wybór pierwszej Rady Zakładowej.  
Kwiecień  – Rozpoczęcie budowy hal elektrolizy.  Dyrekcja huty przenosi się z ulicy Bydgoskiej na plac budowy w Malińcu.  
Lipiec  – Zatwierdzenie projektu wstępnego Huty Aluminium ,,Konin”.  
1 września  – Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Huty Aluminium w Koninie kształcącej w specjalnościach: walcownik metali nieżelaznych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromonter maszyn i urządzeń hutniczych.    
 
1964
1 stycznia  – Uruchomienie Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w celu zapewnienia przyszłej kadry pracowników.  
1 lipca  – Szkoła otrzymuje siedzibę w Malińcu, na terenie huty. Pierwszym dyrektorem zostaje Mieczysław Chojnicki. Grono pedagogiczne liczy 8 osób.
Październik  – Rozpoczęcie budowy obiektów energetycznych.  
 
1965
Luty  – Decyzja o lokalizacji budowy ośrodka wypoczynkowego huty w Mikorzynie.   
Sierpień  – Oddanie do eksploatacji biurowca huty.   
 
1966
14 lipca  – O godz. 8.00 po raz pierwszy zasilono energią elektryczną 96 wanien elektrolitycznych hali A.  
20 lipca  – Rozruch i oddanie do eksploatacji głównych obiektów produkcyjnych (elektroliza, odlewnia I, regeneracja).  
26 lipca  – Komisja Planowania przy Radzie Ministrów podejmuje decyzję o budowie Walcowni Blach Aluminiowych w Hucie.  
Od lipca do grudnia – Prowadzenie procesu spiekania anod i rozruchu wanien elektrolitycznych.
2 października  – Powołanie mgr. inż. Jerzego Barteckiego na stanowisko dyrektora huty.  
24 grudnia  – Utworzenie w hucie Konferencji Samorządu Robotniczego.  
 
1967
21 stycznia  – Zakończenie rozruchu wanien elektrolitycznych w hali B.  
16 czerwca  – Założenie Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Hucie Aluminium ,,Konin”.  
28 listopada  – Przekazanie hangarów i przystani w ośrodku w Mikorzynie.  
Grudzień – Rozpoczęcie produkcji , granulek” aluminium.
     ■          – Wyprodukowano 42 404 tony aluminium.
 
1968
Marzec – Zatwierdzenie projektu wstępnego budowy zakładu przetwórczego – walcowni blach i taśm aluminiowych.  
Kwiecień  – Generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu ,,Energoblok” - wchodzi na plac budowy.
8 kwietnia  – Przekazanie do użytku pralni zakładowej.  
1 lipca  – Rozpoczęcie budowy walcowni blach i taśm aluminiowych.  
 
1969
1 września  – Uruchomienie Technikum Hutniczego dla Pracujących Huty Aluminium ,,Konin”
 
1970
16 maja  – Przekazanie do użytku klubu ,,Hutnik” przy ulicy Dworcowej w Koninie.  Dotychczas klub mieścił się w budynku mieszkalnym przy ulicy Bydgoskiej 6.
22 maja  – Otwarcie przyzakładowego ambulatorium lekarskiego.  
Grudzień  – Oddanie do użytku 12 domków kempingowych w ośrodku wypoczynkowym w Mikorzynie.
      ■      –  Wyprodukowano 48 055 ton aluminium, przekraczając docelową zdolność produkcyjną.
 
1971
1 kwietnia  – Rozpoczyna działalność Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego.  
19 października – Odlanie pierwszego w kraju wlewka aluminiowego o przekroju 300 x 1500 x 5000 mm.  
1 września  – Otwarcie przyzakładowego przedszkola.  
Październik  - Przeniesienie szkoły hutniczej do obiektu przy ulicy Kolskiej w Koninie.   
27-28 grudnia  – Pierwsza, zakończona niepowodzeniem, próba walcowania.  
     ■ – W Odlewni II rozpoczęto budowę pieców topielnych kanałowych typu JAK 6.
     ■ – Po raz pierwszy w historii, w Polsce wyprodukowano w czasie jednego roku 100 tysięcy ton aluminium.
 
1972
9 stycznia  – Pierwsza udana próba walcowania taśmy aluminiowej na walcarce gorącej.  
19 marca  – Józef Rojek, robotnik z huty, wybrany posłem na Sejm PRL.  
1 kwietnia  – Połączenie wydziałów: elektrolizy, odlewni i regeneracji soli w jeden organizm – Zakład Hutniczy.
1 kwietnia  – W wyniku zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego powstaje Zakład Przetwórczy.  
13 lipca – Otwarcie przyzakładowego żłobka.
       ■ – Instalacja urządzeń w Wydziale Walcowni: frezarki do bloków, walcarki zimnej WZ1, pieców do obróbki międzyoperacyjnej EBNER 4 i 5, linii cięcia arkuszowego (LCA3) oraz walcarki DUO.
        ■ – Uruchomiono produkcję w piecach topielnych KAK 6 w odlewni.
        ■ – Wyprodukowano 49 725  ton aluminium elektrolitycznego.
 
1973
5 lutego  - Utworzenie Zakładowego Banku Krwi.   
10 lutego  – 10 członków  zakładowego banku krwi oddaje 2,8 l krwi.
22 maja  – Pierwsza zbiorowa akcja krwiodawstwa, w trakcie której 47 pracowników huty oddaje 11,4 l krwi.  
26 czerwca  – powstaje Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Aluminium ,,Konin”.
 
1974
26 stycznia  – Walcownia osiąga projektowaną zdolność produkcyjną.  
24 kwietnia  - Rodzi się 50-tysięczna mieszkanka Konina Monika Gerczak, której ojciec jest elektrykiem na walcarkach zimnych.  
Lipiec  – Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego  ,,Rozbudowa Walcowni – III Walcarka”.  
 
1975
Grudzień  – Uruchomienie nowoczesnej walcarki Zamet-Achenbach, urządzeń pomocniczych przewijarki i linii cięcia taśm, co umożliwiło produkcję taśmy o grubości od 150 mikronów do 0,5 mm na potrzeby przemysłu opakowaniowego.
      ■ – Instalacja pieca EBNER 3.
      ■ – Rozpoczyna się drugi etap modernizacji urządzeń oczyszczania gazów: elektrofiltrów, skruberów i zespołów wentylacyjno-myjących na elektrolizie.
 
1976
Maj  – Inżynier Eugeniusz Andrzejewski z huty zostaje ,,Mistrzem racjonalizacji województwa konińskiego'' za rok 1975.  
5-6 czerwca  – Pierwszy Bursztynowy Złaz Konińskich Hutników do Mrówek pod Wilczynem (200 uczestników).  
15-30 września  - Plener rzeźbiarski  ,,Aluminium – Konin 1976”, w którym uczestniczy 18 artystów.  
     ■ – I Hutnicze Spotkania z Piosenką Turystyczną zorganizowane w klubie ,,Hutnik” przez Koło PTTK przy Hucie Aluminium ,,Konin”. 
 
1977
23 lutego  – W czasie akcji krwiodawstwa hutnicy oddają 30 l krwi.  
12 sierpnia  – Odsłonięcie w Koninie pierwszej z rzeźb, wykonanych na ubiegłorocznym plenerze aluminium, zatytułowanej ,,Przechodzień”.  
Wrzesień  – Drugi plener rzeźbiarski  ,,Konin – Aluminium”.   
 
1978
28 lutego  – Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Huty Aluminium ,,Konin”, w skład którego wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Hutniczo-Mechaniczne dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe.  
21 czerwca  – Huta odznaczona Medalem Edukacji Narodowej za udzielanie dużej pomocy patronackim szkołom.  
1-20 września  – III plener Aluminium '78, w którym uczestniczą artyści z Polski, Węgier, Finlandii i Czechosłowacji.  
7 grudnia  – Jan Zemełka zostaje patronem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Aluminium ,,Konin”.  
 
1979
18 stycznia  – Wyprodukowanie 250-tysięcznej tony aluminiowych wyrobów walcowanych.  
27 stycznia  – Utworzenie przez hutników Koła Łowieckiego ,,Hubertus”.  
28 kwietnia   – Otwarcie w Biurze Wystaw Artystycznych w Koninie wystawy poplenerowej  Aluminium - Konin'78, na której ponad 20 artystów prezentuje około 60 prac.  
29 września  – Otwarcie w Biurze Wystaw Artystycznych w Koninie otwarcie wystawy poplenerowej ,,Aluminium - Konin'79",prezentującej prace 16 artystów, wśród nich jednego Fina i dwóch Węgrów.   
 
1980
Przełom września-października 1980 – Utworzenie Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”.    
     ■  – V plener Aluminium-Konin z udziałem kilkunastu twórców z Polski, Węgier i USA.  
 
1981
13-14 grudnia  – Przeprowadzenie w Hucie Aluminium ,,Konin” największego w Wielkopolsce strajku, będącego reakcją na wprowadzenie stanu wojennego. Funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” pełnił wówczas Jerzy Jarzyński, a wiceprzewodniczącymi byli Adam Cieluch i Marek Sroczyński. Strajk zakończył się 14 grudnia o 22.00.  
    ■ – Koniec ograniczeń w dostawie energii elektrycznej dla elektrolizy.
 
1982
Wrzesień   Otwarcie pięcioletniego technikum o specjalności metalurg metali nieżelaznych.  
 
1983
26 marca  – I Walne Zebranie Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Hutników w Hucie Aluminium ,,Konin”. Przewodniczącym zostaje Leszek Trojanowski.  
25-26 maja  – Wybory pierwszej Rady Pracowniczej. Rada liczy 31 osób i ma bardzo szerokie kompetencje. Jej przewodniczącym zostaje  Wacław Wolicki.
24 listopada – Nadzwyczajna Konferencja Delegatów NSZZ Hutników stanowisko przewodniczącego powierza Andrzejowi Staroście.  
 
1984
1 sierpnia  – Uruchomienie eksperymentalnych wanien (zhermetyzowane wanny z anodami wstępnie spieczonymi, z automatyczna punktową doróbką i z suchym oczyszczaniem gazów anodowych).   
24 sierpnia   Wyprodukowanie półmilionowej tony wyrobów walcowanych.
     ■ – Rozpoczęcie budowy składowiska odpadów poprodukcyjnych z zamkniętym obiegiem wody i oczyszczalną ścieków zawierających związki fluoru.
 
1986
12-14 marca  – Pierwsze indywidualne szachowe mistrzostwa huty wygrywa Roman Karmowski z Wydziału Elektrolizy
1 września  – otwarcie przedszkola zakładowego na osiedlu ,,Zatorze” w Koninie.
18 listopada – Przekazanie przez dyrekcję huty  sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy hucie.  
 
1991
Listopad  – Ostatnie posiedzenie Rady Pracowniczej, rozwiązanej w związku ze zmianą formy własności huty w grudniu 1991 roku.  
13 grudnia  – Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o przekształceniu Huty Aluminium ,,Konin” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.  
31 grudnia  – Wpisanie do rejestru handlowego Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
      ■ – Oddanie do eksploatacji linii ,,Bronxa”, zakupionej w Wielkiej Brytanii, służącej do obróbki taśm cienkich, do 0,1 mm, przeznaczonych na opakowania. 
      ■  – Instalacja linii prostowania naciągiem (LPN) i linii cięcia arkuszowego (LCA2).
 
1992
20 lipca  – Główny Inspektor Pracy informuje o zamiarze wydania decyzji ,,… zaprzestania wytwarzania aluminium dotychczasową metodą za pomocą elektrolizy w Hucie Aluminium ,,Konin” SA – z terminem jej realizacji do końca 1993 roku…”, co było spowodowane przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji smolistych i benzo-a-pirenu, notowanymi w halach elektrolizy.  
      ■  – Uruchomienie zamkniętego obiegu wody, co umożliwia całkowite zaprzestanie zrzutów do kanalizacji i rzeki Warty.  
      ■  – Instalacja linii obróbki powierzchni (LOP).  
 
1993
Lipiec  – Podpisanie z Hydro Aluminium Karmøy (Norwegia) kontraktu na dostawę 530 ton suchej masy anodowej oraz pomoc techniczną dla przeprowadzenia prób jej stosowania na sześciu elektrolizerach huty ,,Konin”.  
Październik/listopad  – Zasypywanie anod suchą masą.  
     ■ – Bieg sztafetowy na trasie huta-Mikorzyn.
 
1994
Listopad  – Wystąpienie zarządu spółki do ministra przekształceń własnościowych z wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie postępowania prywatyzacyjnego drogą kapitałową.
Listopad  – Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji mającego na celu wyodrębnienie spółek remontowych.
 
1995
Luty – Modernizacja napędu i układu sterowniczego walcarki zimnej nr 1.
     ■ – Z Huty Aluminium ,,Konin” wyodrębniają się spółki:  ,,Drewal”, ,,Odmech”, ,,Remal”, ,,Smak” i ,,Hutnik”.
     ■ – Huta otrzymuje Złoty medal na Międzynarodowym Salonie Techniki Pakowania i Magazynowania TAROPAK 95 za wyroby walcowane z przeznaczeniem na opakowania spożywcze.
29 grudnia  – Impexmetal SA kupuje 75% akcji Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
    ■ – Opracowanie ,,Strategii Rozwoju Huty Aluminium Konin do 2000 roku” mającej na celu modernizację urządzeń, zwiększenie produkcji i poprawę jakości.
    ■ – Wyprodukowanie, po raz pierwszy w historii huty, ponad 50 000 ton aluminium elektrolitycznego w czasie 12 miesięcy.
 
1996
Styczeń  – Wobec  istotnego zmniejszenia emisji fluoru wojewoda koniński podejmuje  decyzję o zmniejszeniu strefy ochronnej huty z 6792 ha do 238 ha.   
27 sierpnia  – Zarząd Huty Aluminium ,,Konin” SA podejmuje decyzję o przejęciu roli głównego sponsora Klubu Sportowego Górnik Konin.  
22 listopada  – Huta otrzymuje certyfikat zgodności z normą ISO 9001.
    ■ – Modernizacja Wydziału Walcowni obejmująca instalację gazowego pieca przepychowego do nagrzewania bloków, instalację linii cięcia wzdłużnego (LCW2) i modernizację walcarki zimnej 2.
    ■ – Wyprodukowanie milionowej tony blach i taśm.
    ■ – Produkcja roczna przekracza 52 000 ton aluminium pierwotnego.
 
1997
28 stycznia  – Zakończenie projektu wdrażania technologii anody z suchą masą  anodową.   
Grudzień  – Po zmodernizowaniu Wydziału Elektrolizy, wykonaniu zamkniętego obiegu wody i ścieków oraz istotnej poprawie warunków pracy decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska huta zostaje wykreślono z listy 80. zakładów o największym negatywnym oddziaływaniu na środowisko kraju.  
 
1998
8 kwietnia  – Przekazanie 2654 byłym i aktualnym pracownikom 15%  akcji Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
30 maja  – Otwarcie Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Mikorzynie.  
6 czerwca-15 sierpnia – Modernizacja walcarki gorącej, umożliwiająca obróbkę bloków  aluminiowych o wadze do 7 ton (dotychczas 3 tony) i długości do 6 metrów (dotychczas 3,5 metra).  
13 czerwca  – W finale piłkarskiego Pucharu Polski drużyna Aluminium Konin przegrywa 3:5 z Amicą Wronki. 
17 czerwca  – Huta otrzymuje wyróżnienie w kategorii Mister Eksportu’98 za blachy i taśmy z aluminium i jego stopów w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą.  
14 grudnia – Podpisanie porozumienia pomiędzy Hutą Aluminium ,,Konin” SA a Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Hutników i Pracowników oraz Międzyzakładową Organizacją Związkowa NSZZ ,,Solidarność” o wprowadzeniu 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy w Wydziale Elektrolizy
     ■ Modernizacja urządzeń Oddziału Walcowni i Odlewni (piec do obróbki cieplnej rulonów, topielny piec gazowy i odlew  (UPCO2), linia cięcia wzdłużnego (LW5), modernizacja frezarki, instalacja pieca EBNER 6).
 
1999
1 sierpnia – Rozpoczyna działalność Huta Aluminium Konin-Handel” Sp. z o.o., powstała w wyniku wydzielenia służb handlowych ze struktur huty i Impexmetalu.  
     ■ – Modernizacja walcarki gorącej. Instalacja linii cięcia arkuszowego (LCA3).  
 
2000
20 maja – Wyścig kolarski o puchar Prezesa Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
8 lipca – Czwarty ,,Tenisowy piknik” między reprezentacjami huty i kopalni ,,Konin” wygrywają 9:3 górnicy 
 
2001
25 maja – Huta otrzymuje tytuł ,,Sponsor Roku – Za Serce” w czasie ,,Dni Konina”.   
     ■ – Modernizacja linii cięcia wzdłużnego (LCW1).
 
2003
Styczeń – Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Aluminium Konin – Impexmetal SA.
 
2003-2007
     ■ – Drugi etap modernizacji Wydziału Walcowni, którego celem jest uruchomienie i zwiększenie produkcji wyrobów cienkich (instalacja linii cięcia wzdłużnego (LCW5), modernizacja linii cięcia arkuszowego (LCA1 i LCA2), instalacja urządzenia do składania platerów, instalacja pieca do bloków Maerz-Gautschi, modernizacja walcarki zimnej 1, oddanie do eksploatacji walcarki zimnej 4, instalacja linii do pakowania taśm).
 
2004
22 maja – 34. mecz szachowy Aluminium Konin-Impexmetal SA - KWB ,,Konin” SA wygrywają górnicy 7:3.   
 
2005
31 grudnia – Huta wyprodukowała i sprzedała w 2005 roku 72 tysiące ton wyrobów walcowanych.  
 
2006
3 sierpnia – Rozpoczyna pracę nowa walcarka wyrobów cienkich, najważniejsze i najdroższe urządzenie zainstalowane w ramach szeroko zakrojonego programu modernizacyjnego realizowanego od drugiej połowy 2004 kosztem ponad 200 mln zł.  
 
2007
20 sierpnia  – 24-godzinny strajk zorganizowany przez związki zawodowe w proteście przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych.  
 
2008
30 czerwca – Połączenie Impexmetal SA i Aluminium Konin-Impexmetal SA.  
Początek listopada  – Decyzja o zamknięciu w 2009 roku elektrolizy spowodowana wzrostem o ponad 50% ceny oferowanej na 2009 rok energii elektrycznej (stanowiącej około 40% kosztów produkcji elektrolizy) oraz spadkiem notowań aluminium na LME.  
1 grudnia  – Część załogi huty rozpoczyna okupację biurowca firmy, domagając się odpowiednich odpraw i zagwarantowania ich na piśmie w związku z likwidacją od 1 stycznia 2009 roku Wydziału Elektrolizy.
 
2009
4 lutego – Po wyłączeniu ostatnich zespołów elektrolizy, Huta Aluminium „Konin” kończy, po 43 latach, produkcję aluminium.  
 
2010
10 lutego  Certyfikacja Zakładowego Systemu Zarządzania na zgodność z ISO/TS 16949.  
      ■ – Rekordowa sprzedaż wyrobów gotowych – 78 000 ton.
 
2011
      ■ – Certyfikacja ZSZ na zgodność z ISO 140001, OHSAS 1800.
 
2013
      ■ – Zainstalowanie nowoczesnego pieca obróbki cieplnej kręgów aluminiowych firmy Otto Junker.
 
2014
22 sierpnia – Największe osiągnięcie turystyczne członków PTT z huty, czyli zdobycie szczytu Breithorn w Alpach (4185 m n.p.m.) podczas XX Kwalifikowanego Zgrupowania Górskiego Rodzin Hutniczych.
      ■ – Kompleksowa modernizacja walcarki zimnej do taśm aluminiowych WZ2.
 
2015
Październik – Przeprowadzka do nowego biurowca.
     ■ – Rozpoczęcie trzeciego etapu modernizacji zakładu, planowanego na lata 2015-2017, obejmującego rozbudowę 3-nawowej hali walcowni, rozbudowę węzła walcarki gorącej, budowę pieca na odlewni PG3, instalację linii prostowania naciągiem i linii cięcia arkuszowego.
     ■ – Rekordowa sprzedaż ponad 86 tysięcy ton wyrobów gotowych.
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting