*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium

1959
15 maja  – pismo Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, mówiące o lokalizacji huty aluminium w rejonie Konina jako najlepszym wyborze.
25 maja  – narada w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, której uczestnicy za najkorzystniejszą uznali lokalizację huty aluminium w rejonie Konina.  
10 listopada  – uchwała 434/59 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ustalająca lokalizację huty aluminium w rejonie Konina.  
 
1960
22 czerwca  – Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych ,,Bipromet” przystępuje do opracowania projektu huty. Magister Jan Machinek zostaje generalnym projektantem.  
21 listopada  – Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu wydaje zaświadczenie o lokalizacji szczegółowej nr 196/60, zatwierdzające lokalizację huty aluminium w Malińcu, w powiecie konińskim.   
8 grudnia  – Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zatwierdza założenia budowy drugiej huty aluminium w Polsce.  
Grudzień – Zarządzenie nr 185 Ministra Przemysłu Ciężkiego, mocą którego tworzone jest  przedsiębiorstwo państwowe pod nazwa Huta Aluminium ,,Konin” w Budowie z terminem rozpoczęcia działalności od 1 stycznia 1961.  
15 grudnia  – Generalny Dyrektor Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych pismem okólnym nr 16/60/30 zobowiązuje kierownictwo istniejącej przy hucie aluminium w Skawinie komórki budowy huty aluminium w Koninie do poczynienia wszelkich przygotowań, które umożliwią podjęcie działalności przedsiębiorstwa z dniem 1 stycznia 1961 roku, możliwie już w miejscu jego siedziby.   
 
1961
1 lutego  – Zawarcie umowy o pracę z mgr. Włodzimierzem Dyczkowskim, pierwszym pracownikiem Działu Organizacyjno-Prawnego, któremu powierzono przygotowanie materiałów do rozpoczęcia akcji wywłaszczeniowej oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
28 lutego  – Z Działu Organizacyjno-Prawnego wysyłana jest pierwsza korespondencja: pismo skierowane do Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie Jana Janusa, w którym dyrekcja zawiadamia o rozpoczęciu akcji wywłaszczeniowej we wsiach Maliniec i Sulanki.    
1 marca  – Minister Przemysłu Ciężkiego powołuje mgr. inż. Andrzeja Gronusia na stanowiska dyrektora Huty Aluminium ,,Konin” w Budowie.  
22 marca  – Dyrekcja huty otrzymuje pomieszczenia biurowe w budynku Warsztatów Naprawczych Sprzętu Górniczego w Marantowie.  
1 kwietnia – Załoga huty liczy 15 osób.  
6 kwietnia  – Spotkanie dyrekcji huty i władz powiatowych z właścicielami nieruchomości wsi Maliniec i Sulanki, podlegających wywłaszczeniu.  
19 kwietnia  – Podpisanie pierwszego aktu notarialnego kupna nieruchomości w Malińcu na potrzeby huty. Właściciel nieruchomości - Jan Wiśniewski.  
21 kwietnia  – Wypłacenie, w wyniku zawarcia aktu notarialnego, pierwszych należności za nabytą dla huty nieruchomość.  
15 maja  – Rozpoczęcie prac mających na celu doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.  
10 czerwca  – Utworzenie w hucie Związku Zawodowego Hutników.  
10 lipca  – Służba inwestycyjna przekazuje generalnemu wykonawcy – Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego – projekt wstępny.  
31 lipca  – Generalny wykonawca przejmuje plac budowy.   
1 sierpnia  – Rozpoczynają pracę koparki niwelujące teren budowy.  
Październik  – Kupno licencji od francuskiej firmy Pechiney.  
Listopad  – Założenie Zakładowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.  
Grudzień  – Huta otrzymuje pierwsze 2 bloki mieszkalne (tzw. punktowce) przy ulicy Bydgoskiej w Koninie.  
19 grudnia  – Przeniesienie biur huty do nowego budynku przy ulicy Bydgoskiej w Koninie.  
 
1962
1 kwietnia  – Utworzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w hucie.
13 maja  – Pierwsze obchody Dnia Hutnika.  
Czerwiec  – Zakończenie opracowania projektu wstępnego huty.  
15 września  – Uruchomienie klasy o specjalności ślusarz urządzeń hutniczych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Koninie.  
 
1963
26 lutego  – Wybór pierwszej Rady Zakładowej.  
Kwiecień  – Rozpoczęcie budowy hal elektrolizy.  Dyrekcja huty przenosi się z ulicy Bydgoskiej na plac budowy w Malińcu.  
Lipiec  – Zatwierdzenie projektu wstępnego Huty Aluminium ,,Konin”.  
1 września  – Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Huty Aluminium w Koninie kształcącej w specjalnościach: walcownik metali nieżelaznych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromonter maszyn i urządzeń hutniczych.    
 
1964
1 stycznia  – Uruchomienie Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w celu zapewnienia przyszłej kadry pracowników.  
1 lipca  – Szkoła otrzymuje siedzibę w Malińcu, na terenie huty. Pierwszym dyrektorem zostaje Mieczysław Chojnicki. Grono pedagogiczne liczy 8 osób.
Październik  – Rozpoczęcie budowy obiektów energetycznych.  
 
1965
Luty  – Decyzja o lokalizacji budowy ośrodka wypoczynkowego huty w Mikorzynie.   
Sierpień  – Oddanie do eksploatacji biurowca huty.   
 
1966
14 lipca  – O godz. 8.00 po raz pierwszy zasilono energią elektryczną 96 wanien elektrolitycznych hali A.  
20 lipca  – Rozruch i oddanie do eksploatacji głównych obiektów produkcyjnych (elektroliza, odlewnia I, regeneracja).  
26 lipca  – Komisja Planowania przy Radzie Ministrów podejmuje decyzję o budowie Walcowni Blach Aluminiowych w Hucie.  
Od lipca do grudnia – Prowadzenie procesu spiekania anod i rozruchu wanien elektrolitycznych.
2 października  – Powołanie mgr. inż. Jerzego Barteckiego na stanowisko dyrektora huty.  
24 grudnia  – Utworzenie w hucie Konferencji Samorządu Robotniczego.  
 
1967
21 stycznia  – Zakończenie rozruchu wanien elektrolitycznych w hali B.  
16 czerwca  – Założenie Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Hucie Aluminium ,,Konin”.  
28 listopada  – Przekazanie hangarów i przystani w ośrodku w Mikorzynie.  
Grudzień – Rozpoczęcie produkcji , granulek” aluminium.
     ■          – Wyprodukowano 42 404 tony aluminium.
 
1968
Marzec – Zatwierdzenie projektu wstępnego budowy zakładu przetwórczego – walcowni blach i taśm aluminiowych.  
Kwiecień  – Generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu ,,Energoblok” - wchodzi na plac budowy.
8 kwietnia  – Przekazanie do użytku pralni zakładowej.  
1 lipca  – Rozpoczęcie budowy walcowni blach i taśm aluminiowych.  
 
1969
1 września  – Uruchomienie Technikum Hutniczego dla Pracujących Huty Aluminium ,,Konin”
 
1970
16 maja  – Przekazanie do użytku klubu ,,Hutnik” przy ulicy Dworcowej w Koninie.  Dotychczas klub mieścił się w budynku mieszkalnym przy ulicy Bydgoskiej 6.
22 maja  – Otwarcie przyzakładowego ambulatorium lekarskiego.  
Grudzień  – Oddanie do użytku 12 domków kempingowych w ośrodku wypoczynkowym w Mikorzynie.
      ■      –  Wyprodukowano 48 055 ton aluminium, przekraczając docelową zdolność produkcyjną.
 
1971
1 kwietnia  – Rozpoczyna działalność Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego.  
19 października – Odlanie pierwszego w kraju wlewka aluminiowego o przekroju 300 x 1500 x 5000 mm.  
1 września  – Otwarcie przyzakładowego przedszkola.  
Październik  - Przeniesienie szkoły hutniczej do obiektu przy ulicy Kolskiej w Koninie.   
27-28 grudnia  – Pierwsza, zakończona niepowodzeniem, próba walcowania.  
     ■ – W Odlewni II rozpoczęto budowę pieców topielnych kanałowych typu JAK 6.
     ■ – Po raz pierwszy w historii, w Polsce wyprodukowano w czasie jednego roku 100 tysięcy ton aluminium.
 
1972
9 stycznia  – Pierwsza udana próba walcowania taśmy aluminiowej na walcarce gorącej.  
19 marca  – Józef Rojek, robotnik z huty, wybrany posłem na Sejm PRL.  
1 kwietnia  – Połączenie wydziałów: elektrolizy, odlewni i regeneracji soli w jeden organizm – Zakład Hutniczy.
1 kwietnia  – W wyniku zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego powstaje Zakład Przetwórczy.  
13 lipca – Otwarcie przyzakładowego żłobka.
       ■ – Instalacja urządzeń w Wydziale Walcowni: frezarki do bloków, walcarki zimnej WZ1, pieców do obróbki międzyoperacyjnej EBNER 4 i 5, linii cięcia arkuszowego (LCA3) oraz walcarki DUO.
        ■ – Uruchomiono produkcję w piecach topielnych KAK 6 w odlewni.
        ■ – Wyprodukowano 49 725  ton aluminium elektrolitycznego.
 
1973
5 lutego  - Utworzenie Zakładowego Banku Krwi.   
10 lutego  – 10 członków  zakładowego banku krwi oddaje 2,8 l krwi.
22 maja  – Pierwsza zbiorowa akcja krwiodawstwa, w trakcie której 47 pracowników huty oddaje 11,4 l krwi.  
26 czerwca  – powstaje Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Aluminium ,,Konin”.
 
1974
26 stycznia  – Walcownia osiąga projektowaną zdolność produkcyjną.  
24 kwietnia  - Rodzi się 50-tysięczna mieszkanka Konina Monika Gerczak, której ojciec jest elektrykiem na walcarkach zimnych.  
Lipiec  – Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego  ,,Rozbudowa Walcowni – III Walcarka”.  
 
1975
Grudzień  – Uruchomienie nowoczesnej walcarki Zamet-Achenbach, urządzeń pomocniczych przewijarki i linii cięcia taśm, co umożliwiło produkcję taśmy o grubości od 150 mikronów do 0,5 mm na potrzeby przemysłu opakowaniowego.
      ■ – Instalacja pieca EBNER 3.
      ■ – Rozpoczyna się drugi etap modernizacji urządzeń oczyszczania gazów: elektrofiltrów, skruberów i zespołów wentylacyjno-myjących na elektrolizie.
 
1976
Maj  – Inżynier Eugeniusz Andrzejewski z huty zostaje ,,Mistrzem racjonalizacji województwa konińskiego'' za rok 1975.  
5-6 czerwca  – Pierwszy Bursztynowy Złaz Konińskich Hutników do Mrówek pod Wilczynem (200 uczestników).  
15-30 września  - Plener rzeźbiarski  ,,Aluminium – Konin 1976”, w którym uczestniczy 18 artystów.  
     ■ – I Hutnicze Spotkania z Piosenką Turystyczną zorganizowane w klubie ,,Hutnik” przez Koło PTTK przy Hucie Aluminium ,,Konin”. 
 
1977
23 lutego  – W czasie akcji krwiodawstwa hutnicy oddają 30 l krwi.  
12 sierpnia  – Odsłonięcie w Koninie pierwszej z rzeźb, wykonanych na ubiegłorocznym plenerze aluminium, zatytułowanej ,,Przechodzień”.  
Wrzesień  – Drugi plener rzeźbiarski  ,,Konin – Aluminium”.   
 
1978
28 lutego  – Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Huty Aluminium ,,Konin”, w skład którego wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Hutniczo-Mechaniczne dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe.  
21 czerwca  – Huta odznaczona Medalem Edukacji Narodowej za udzielanie dużej pomocy patronackim szkołom.  
1-20 września  – III plener Aluminium '78, w którym uczestniczą artyści z Polski, Węgier, Finlandii i Czechosłowacji.  
7 grudnia  – Jan Zemełka zostaje patronem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Aluminium ,,Konin”.  
 
1979
18 stycznia  – Wyprodukowanie 250-tysięcznej tony aluminiowych wyrobów walcowanych.  
27 stycznia  – Utworzenie przez hutników Koła Łowieckiego ,,Hubertus”.  
28 kwietnia   – Otwarcie w Biurze Wystaw Artystycznych w Koninie wystawy poplenerowej  Aluminium - Konin'78, na której ponad 20 artystów prezentuje około 60 prac.  
29 września  – Otwarcie w Biurze Wystaw Artystycznych w Koninie otwarcie wystawy poplenerowej ,,Aluminium - Konin'79",prezentującej prace 16 artystów, wśród nich jednego Fina i dwóch Węgrów.   
 
1980
Przełom września-października 1980 – Utworzenie Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”.    
     ■  – V plener Aluminium-Konin z udziałem kilkunastu twórców z Polski, Węgier i USA.  
 
1981
13-14 grudnia  – Przeprowadzenie w Hucie Aluminium ,,Konin” największego w Wielkopolsce strajku, będącego reakcją na wprowadzenie stanu wojennego. Funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” pełnił wówczas Jerzy Jarzyński, a wiceprzewodniczącymi byli Adam Cieluch i Marek Sroczyński. Strajk zakończył się 14 grudnia o 22.00.  
    ■ – Koniec ograniczeń w dostawie energii elektrycznej dla elektrolizy.
 
1982
Wrzesień   Otwarcie pięcioletniego technikum o specjalności metalurg metali nieżelaznych.  
 
1983
26 marca  – I Walne Zebranie Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Hutników w Hucie Aluminium ,,Konin”. Przewodniczącym zostaje Leszek Trojanowski.  
25-26 maja  – Wybory pierwszej Rady Pracowniczej. Rada liczy 31 osób i ma bardzo szerokie kompetencje. Jej przewodniczącym zostaje  Wacław Wolicki.
24 listopada – Nadzwyczajna Konferencja Delegatów NSZZ Hutników stanowisko przewodniczącego powierza Andrzejowi Staroście.  
 
1984
1 sierpnia  – Uruchomienie eksperymentalnych wanien (zhermetyzowane wanny z anodami wstępnie spieczonymi, z automatyczna punktową doróbką i z suchym oczyszczaniem gazów anodowych).   
24 sierpnia   Wyprodukowanie półmilionowej tony wyrobów walcowanych.
     ■ – Rozpoczęcie budowy składowiska odpadów poprodukcyjnych z zamkniętym obiegiem wody i oczyszczalną ścieków zawierających związki fluoru.
 
1986
12-14 marca  – Pierwsze indywidualne szachowe mistrzostwa huty wygrywa Roman Karmowski z Wydziału Elektrolizy
1 września  – otwarcie przedszkola zakładowego na osiedlu ,,Zatorze” w Koninie.
18 listopada – Przekazanie przez dyrekcję huty  sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy hucie.  
 
1991
Listopad  – Ostatnie posiedzenie Rady Pracowniczej, rozwiązanej w związku ze zmianą formy własności huty w grudniu 1991 roku.  
13 grudnia  – Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o przekształceniu Huty Aluminium ,,Konin” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.  
31 grudnia  – Wpisanie do rejestru handlowego Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
      ■ – Oddanie do eksploatacji linii ,,Bronxa”, zakupionej w Wielkiej Brytanii, służącej do obróbki taśm cienkich, do 0,1 mm, przeznaczonych na opakowania. 
      ■  – Instalacja linii prostowania naciągiem (LPN) i linii cięcia arkuszowego (LCA2).
 
1992
20 lipca  – Główny Inspektor Pracy informuje o zamiarze wydania decyzji ,,… zaprzestania wytwarzania aluminium dotychczasową metodą za pomocą elektrolizy w Hucie Aluminium ,,Konin” SA – z terminem jej realizacji do końca 1993 roku…”, co było spowodowane przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji smolistych i benzo-a-pirenu, notowanymi w halach elektrolizy.  
      ■  – Uruchomienie zamkniętego obiegu wody, co umożliwia całkowite zaprzestanie zrzutów do kanalizacji i rzeki Warty.  
      ■  – Instalacja linii obróbki powierzchni (LOP).  
 
1993
Lipiec  – Podpisanie z Hydro Aluminium Karmøy (Norwegia) kontraktu na dostawę 530 ton suchej masy anodowej oraz pomoc techniczną dla przeprowadzenia prób jej stosowania na sześciu elektrolizerach huty ,,Konin”.  
Październik/listopad  – Zasypywanie anod suchą masą.  
     ■ – Bieg sztafetowy na trasie huta-Mikorzyn.
 
1994
Listopad  – Wystąpienie zarządu spółki do ministra przekształceń własnościowych z wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie postępowania prywatyzacyjnego drogą kapitałową.
Listopad  – Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji mającego na celu wyodrębnienie spółek remontowych.
 
1995
Luty – Modernizacja napędu i układu sterowniczego walcarki zimnej nr 1.
     ■ – Z Huty Aluminium ,,Konin” wyodrębniają się spółki:  ,,Drewal”, ,,Odmech”, ,,Remal”, ,,Smak” i ,,Hutnik”.
     ■ – Huta otrzymuje Złoty medal na Międzynarodowym Salonie Techniki Pakowania i Magazynowania TAROPAK 95 za wyroby walcowane z przeznaczeniem na opakowania spożywcze.
29 grudnia  – Impexmetal SA kupuje 75% akcji Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
    ■ – Opracowanie ,,Strategii Rozwoju Huty Aluminium Konin do 2000 roku” mającej na celu modernizację urządzeń, zwiększenie produkcji i poprawę jakości.
    ■ – Wyprodukowanie, po raz pierwszy w historii huty, ponad 50 000 ton aluminium elektrolitycznego w czasie 12 miesięcy.
 
1996
Styczeń  – Wobec  istotnego zmniejszenia emisji fluoru wojewoda koniński podejmuje  decyzję o zmniejszeniu strefy ochronnej huty z 6792 ha do 238 ha.   
27 sierpnia  – Zarząd Huty Aluminium ,,Konin” SA podejmuje decyzję o przejęciu roli głównego sponsora Klubu Sportowego Górnik Konin.  
22 listopada  – Huta otrzymuje certyfikat zgodności z normą ISO 9001.
    ■ – Modernizacja Wydziału Walcowni obejmująca instalację gazowego pieca przepychowego do nagrzewania bloków, instalację linii cięcia wzdłużnego (LCW2) i modernizację walcarki zimnej 2.
    ■ – Wyprodukowanie milionowej tony blach i taśm.
    ■ – Produkcja roczna przekracza 52 000 ton aluminium pierwotnego.
 
1997
28 stycznia  – Zakończenie projektu wdrażania technologii anody z suchą masą  anodową.   
Grudzień  – Po zmodernizowaniu Wydziału Elektrolizy, wykonaniu zamkniętego obiegu wody i ścieków oraz istotnej poprawie warunków pracy decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska huta zostaje wykreślono z listy 80. zakładów o największym negatywnym oddziaływaniu na środowisko kraju.  
 
1998
8 kwietnia  – Przekazanie 2654 byłym i aktualnym pracownikom 15%  akcji Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
30 maja  – Otwarcie Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Mikorzynie.  
6 czerwca-15 sierpnia – Modernizacja walcarki gorącej, umożliwiająca obróbkę bloków  aluminiowych o wadze do 7 ton (dotychczas 3 tony) i długości do 6 metrów (dotychczas 3,5 metra).  
13 czerwca  – W finale piłkarskiego Pucharu Polski drużyna Aluminium Konin przegrywa 3:5 z Amicą Wronki. 
17 czerwca  – Huta otrzymuje wyróżnienie w kategorii Mister Eksportu’98 za blachy i taśmy z aluminium i jego stopów w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą.  
14 grudnia – Podpisanie porozumienia pomiędzy Hutą Aluminium ,,Konin” SA a Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Hutników i Pracowników oraz Międzyzakładową Organizacją Związkowa NSZZ ,,Solidarność” o wprowadzeniu 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy w Wydziale Elektrolizy
     ■ Modernizacja urządzeń Oddziału Walcowni i Odlewni (piec do obróbki cieplnej rulonów, topielny piec gazowy i odlew  (UPCO2), linia cięcia wzdłużnego (LW5), modernizacja frezarki, instalacja pieca EBNER 6).
 
1999
1 sierpnia – Rozpoczyna działalność Huta Aluminium Konin-Handel” Sp. z o.o., powstała w wyniku wydzielenia służb handlowych ze struktur huty i Impexmetalu.  
     ■ – Modernizacja walcarki gorącej. Instalacja linii cięcia arkuszowego (LCA3).  
 
2000
20 maja – Wyścig kolarski o puchar Prezesa Huty Aluminium ,,Konin” SA.  
8 lipca – Czwarty ,,Tenisowy piknik” między reprezentacjami huty i kopalni ,,Konin” wygrywają 9:3 górnicy 
 
2001
25 maja – Huta otrzymuje tytuł ,,Sponsor Roku – Za Serce” w czasie ,,Dni Konina”.   
     ■ – Modernizacja linii cięcia wzdłużnego (LCW1).
 
2003
Styczeń – Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Aluminium Konin – Impexmetal SA.
 
2003-2007
     ■ – Drugi etap modernizacji Wydziału Walcowni, którego celem jest uruchomienie i zwiększenie produkcji wyrobów cienkich (instalacja linii cięcia wzdłużnego (LCW5), modernizacja linii cięcia arkuszowego (LCA1 i LCA2), instalacja urządzenia do składania platerów, instalacja pieca do bloków Maerz-Gautschi, modernizacja walcarki zimnej 1, oddanie do eksploatacji walcarki zimnej 4, instalacja linii do pakowania taśm).
 
2004
22 maja – 34. mecz szachowy Aluminium Konin-Impexmetal SA - KWB ,,Konin” SA wygrywają górnicy 7:3.   
 
2005
31 grudnia – Huta wyprodukowała i sprzedała w 2005 roku 72 tysiące ton wyrobów walcowanych.  
 
2006
3 sierpnia – Rozpoczyna pracę nowa walcarka wyrobów cienkich, najważniejsze i najdroższe urządzenie zainstalowane w ramach szeroko zakrojonego programu modernizacyjnego realizowanego od drugiej połowy 2004 kosztem ponad 200 mln zł.  
 
2007
20 sierpnia  – 24-godzinny strajk zorganizowany przez związki zawodowe w proteście przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych.  
 
2008
30 czerwca – Połączenie Impexmetal SA i Aluminium Konin-Impexmetal SA.  
Początek listopada  – Decyzja o zamknięciu w 2009 roku elektrolizy spowodowana wzrostem o ponad 50% ceny oferowanej na 2009 rok energii elektrycznej (stanowiącej około 40% kosztów produkcji elektrolizy) oraz spadkiem notowań aluminium na LME.  
1 grudnia  – Część załogi huty rozpoczyna okupację biurowca firmy, domagając się odpowiednich odpraw i zagwarantowania ich na piśmie w związku z likwidacją od 1 stycznia 2009 roku Wydziału Elektrolizy.
 
2009
4 lutego – Po wyłączeniu ostatnich zespołów elektrolizy, Huta Aluminium „Konin” kończy, po 43 latach, produkcję aluminium.  
 
2010
10 lutego  Certyfikacja Zakładowego Systemu Zarządzania na zgodność z ISO/TS 16949.  
      ■ – Rekordowa sprzedaż wyrobów gotowych – 78 000 ton.
 
2011
      ■ – Certyfikacja ZSZ na zgodność z ISO 140001, OHSAS 1800.
 
2013
      ■ – Zainstalowanie nowoczesnego pieca obróbki cieplnej kręgów aluminiowych firmy Otto Junker.
 
2014
22 sierpnia – Największe osiągnięcie turystyczne członków PTT z huty, czyli zdobycie szczytu Breithorn w Alpach (4185 m n.p.m.) podczas XX Kwalifikowanego Zgrupowania Górskiego Rodzin Hutniczych.
      ■ – Kompleksowa modernizacja walcarki zimnej do taśm aluminiowych WZ2.
 
2015
Październik – Przeprowadzka do nowego biurowca.
     ■ – Rozpoczęcie trzeciego etapu modernizacji zakładu, planowanego na lata 2015-2017, obejmującego rozbudowę 3-nawowej hali walcowni, rozbudowę węzła walcarki gorącej, budowę pieca na odlewni PG3, instalację linii prostowania naciągiem i linii cięcia arkuszowego.
     ■ – Rekordowa sprzedaż ponad 86 tysięcy ton wyrobów gotowych.
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting