*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujStruktura akcjonariatu

Impexmetal SA jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 24 czerwca 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.000,00 tys. PLN i dzieli się na 190.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40 gr. każda.

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poniżej akcjonariat Impexmetal S.A.
 

akcjonariusze

liczba akcji

udział

w kapitale zakładowym

liczba głosów

udział

w ogólnej liczbie głosów

Boryszew S.A. i podmioty zależne (*)

190 000 000

100%

190 000 000

100%

(w tym Impexmetal S.A. (**)

65 000 000

34,21%

65 000 000

34,21%

         

Wszystkie akcje/głosy

190 000 000

100%

190 000 000

100%

 

(*)  Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi zgodnie z zawiadomieniem z 12.08.2019 roku posiada 190 000 000 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

(**)  Impexmetal S.A. posiada 65 000 000 sztuk akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych, Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


 

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting