*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe GKI

2015 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 871 412 1 757 062 2 491 613 3 154 060
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
26 931 55 044 87 251 171 561
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
21 993 51 987 80 854 156 586
Zysk (strata) netto 19 772 44 944 68 790 147 710
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
18 292 43 361 64 562 140 735
Aktywa razem 2 101 829 2 289 821 2 178 647 2 272 681
Zobowiązania długoterminowe 170 187 168 216 166 017 131 155
Zobowiązania krótkoterminowe 669 337 698 731 593 946 648 513
Kapitał własny 1 229 744 1 392 791 1 389 994 1 466 290
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 104 059 1 116 996 1 112 759 1 185 635
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
5,73 5,79 5,77 6,15
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting