*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2019 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 313 657 616 373    
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
20 697 114 300    
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
21 136 115 585    
Zysk (strata) netto 16 253 103 105    
Aktywa razem 1 752 532 1 818 003    
Zobowiązania długoterminowe 198 563 389 591    
Zobowiązania krótkoterminowe 305 807 289 663    
Kapitał własny 1 248 162 1 138 749    
Kapitał zakładowy 89 928 89 928    
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 400 000 142 623 358    
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
6,59 7,98    
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting