*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2014 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 188 263 414 140 661 895 887 125
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
2 274 23 281 35 740 82 716
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
2 012 28 468 39 230 60 433
Zysk (strata) netto 1 783 25 764 34 420 59 224
Aktywa razem 1 219 979 1 311 349 1 356 238 1 369 343
Zobowiązania długoterminowe 98 092 159 706 163 707 186 953
Zobowiązania krótkoterminowe 267 227 267 764 287 664 266 877
Kapitał własny 854 660 883 879 904 867 915 513
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)
4,43 4,58 4,69 4,75
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting