*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2015 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 291 982 571 260 825 671 1 053 576
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
7 412 27 258 48 005 58 752
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
4 252 22 730 41 303 51 827
Zysk (strata) netto 3 092 20 959 37 580 47 645
Aktywa razem 1 379 882 1 371 930 1 340 846 1 358 633
Zobowiązania długoterminowe 146 305 143 668 138 500 108 971
Zobowiązania krótkoterminowe 308 033 297 693 275 072 314 178
Kapitał własny 925 544 930 569 927 274 935 484
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
4,80 4,83 4,81 4,85
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting