*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2016 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 260 761 514 204 766 051 1 004 907
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
18 349 52 585 77 846 112 057
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
17 058 50 787 76 164 109 797
Zysk (strata) netto 13 797 43 515 64 451 95 191
Aktywa razem 1 413 926 1 467 726 1 545 666 1 582 905
Zobowiązania długoterminowe 121 093 120 675 175 073 170 255
Zobowiązania krótkoterminowe 332 189 364 626 337 459 349 561
Kapitał własny 960 644 982 425 1 033 134 1 063 089
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
192 790 000 192 790 000 192 576 000 192 262 200
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
4,98 5,10 5,36 5,53
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting