*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2017 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 286 657 578 316 864 263 1 140 435
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
22 270 68 390 89 414 107 507
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
25 631 71 028 91 175 84 906
Zysk (strata) netto 20 453 61 619 77 817 73 884
Aktywa razem 1 685 361 1 695 634 1 669 039 1 588 211
Zobowiązania długoterminowe 231 178 192 825 216 976 207 746
Zobowiązania krótkoterminowe 325 713 331 852 297 625 228 097
Kapitał własny 1 128 470 1 170 957 1 154 438 1 152 368
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
190 001 000 189 940 000 189 940 000 189 940 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
5,94 6,16 6,08 6,07
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting