*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukuj Informacje finansowe Impexmetal SA

2018 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 309 868 624 351 936 379 1 230 611
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
31 295 82 547 121 332 142 461
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
23 936 78 477 131 396 168 327
Zysk (strata) netto 19 544 68 241 111 305 141 608
Aktywa razem 1 663 715 1 643 556 1 719 495 1 674 718
Zobowiązania długoterminowe 207 274 177 969 174 205 172 366
Zobowiązania krótkoterminowe 280 660 284 012 328 693 259 316
Kapitał własny 1 175 781 1 181 575 1 216 597 1 243 036
Kapitał zakładowy 89 928 89 928 89 928 89 928
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 940 000 189 940 000 189 434 665 189 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
6,19 6,22 6,42 6,59
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting