*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe 2009

  I kwartał narastająco II kwartał narastająco III kwartał narastająco IV kwartał narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 414034 835515 1292442 1784735
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15235 27287 50254 80199
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 3438 13331 34541 57264
Zysk (strata) netto   -2820 12641  
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -1913 2047 12446 26755
Aktywa 1804372 1670305 1670305 1666086
Zobowiązania długoterminowe 131306 84810 84810 93093
Zobowiązania krótkoterminowe 748850 609975 609975 644121
Kapitał własny 924216 929018 929018 928872
Kapitał zakładowy 101057 101057 101057 101057
Liczba akcji 212834901 209370387 209370367 209370387
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,75 4,02 4,02 4
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting