*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe 2010

  I kwartał narastająco I półrocze narastająco III kwartał narastająco IV kwartał narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 565240 1 159 794 1782067 2417585
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23997 55888 86119 107520
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 22804 49551 75908 96055
Zysk (strata) netto 19234 34256 54653  
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 18303 37276   76885
Aktywa 1690505 1731250 1670006 1700431
Zobowiązania długoterminowe 78919 74328 98925 78667
Zobowiązania krótkoterminowe 644937 654697 577256 616879
Kapitał własny 941747 946593 949604 961018
Kapitał zakładowy 101057 101057 101057 94661
Liczba akcji 208200387 205229992 200590416 200000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,11 4,2 4,18 4,28
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting