*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe 2011

  I kwartał narastająco I półrocze narastająco III kwartał narastająco IV kwartał narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 719445 1460144 2158862 2806116
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37161 86793 1219 142170
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 37584 84273 110202 126031
Zysk (strata) netto 29414 63685 85362 104586
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 30444 64865   104159
Aktywa razem 1755753 1774453 1779964 1732236
Zobowiązania długoterminowe 76038 78235 101320 130778
Zobowiązania krótkoterminowe 650651 673789 641081 548311
Kapitał własny 983332 977461 984502 1001996
Kapitał zakładowy 94661 94661 94661 94661
Liczba akcji 200000000 200000000 198616,934 194000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,51 4,48 4,6 4,64
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting