*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe 2012

 
  I kwartał narastająco I półrocze narastająco III kwartał narastająco IV kwartał narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 694 911 1 329 506 1 977 283 2 594 311
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 620 52 837 72 076 79 072
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 25 513 54 796 72 172 79 439
Zysk (strata) netto 21 862 29 664 43 331 50 572
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 21 202 34 128 47 550 56 409
Aktywa razem 1 709 886 1 710 879 1 729 314 1 690 184
Zobowiązania długoterminowe 95 459 77 306 74 607 71 324
Zobowiązania krótkoterminowe 596 642 601 390 614 595 567 530
Kapitał własny 967 693 972 087 979 058 986 267
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 194 000 000 193 667 293 193 667 293 193 667 293
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,46 4,47 4,54 4,59
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting