*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe 2013

  I kwartał narastająco I półrocze narastająco III kwartał narastająco IV kwartał narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży  685 876  1 380 012  2 115 877 2 728 671
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  21 444      40 834       68 149  78 817
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem  22 844      47 347       73 978 83 548
Zysk (strata) netto  17 101      48 627       66 878 95 822
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego  17 727      43 326       61 313 82 120
Aktywa  1 758 083  1 826 353   1 853 522  1 842 156
Zobowiązania długoterminowe  72 960      69 521      118 580  129 111
Zobowiązania krótkoterminowe  617 880    669 696      610 813  568 130
Kapitał własny  1 001 428  10 19 414   1 053 843 1 080 881
Kapitał zakładowy  94 661      94 661       94 661  94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych  193 667 293  192 872 000 192 872 000  192 790 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  4,67  4,76  4,93  5,02
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting