*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujWalne zgromadzenia 2015

Ogłoszenie o zwołaniu WZ

 

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. 
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A.

 

Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz.11.00 następującym porządkiem obrad: Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2014.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
17. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 kwietnia 2015 roku.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 kwietnia 2015r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 10 kwietnia 2015r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: J.Sutkowska@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres J.Sutkowska@impexmetal.com.pl.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: J.Sutkowska@impexmetal.com.pl. najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl. Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, w godzinach od 10 do 16, w dniach 23, 24 i 27 kwietnia 2015 roku.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

 

Projekty uchwał

 

Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..…
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt) Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2014 rok obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.369.343 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.224 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 59.940 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.940 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.999.102 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121.809 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 127.516 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.238 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.468 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 28 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 25 czerwca 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie podziału zysku za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości 59 223 804,34 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery 34/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana/ Panią............................................................... ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana/ Panią............................................................... do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
 pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych),
Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr .20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki o treści dotychczasowej:
11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
na następujące:
11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy KRS.

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1- 3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 - 16
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za rok obrotowy.

Projekty uchwał nr 17 - 18
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekty uchwał 19-20
Uchwały umieszczone w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza.

 

Uchwały podjęte

 

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.
 
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nr 11/2015 w dniu 9 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 438 ważne głosy z 115 471 438 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2014 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2014 rok obejmujące:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.369.343 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.224 tys. zł,
 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 59.940 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.940 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.999.102 tys. zł,
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121.809 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 127.516 tys. zł,
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.238 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.468 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 28 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 438 ważne głosy z 115 471 438 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 25 czerwca 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani  Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie podziału zysku za 2014 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości 59 223 804,34 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery 34/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 462 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 917 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Waldemara Zwierza ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 462 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 917 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Damiana Pakulskiego  do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 464 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 915 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Tadeusza Pietkę do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 464 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 915 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
                                                                         § 1                     
 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych),
Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
 5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 063 529 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 407 909 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. art. 416 § 1  i  430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu  Spółki uchwala  się, co następuje: 
§ 1
Zmienia się brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki o treści dotychczasowej:
11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
na następujące:
11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy KRS.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 99 065 529 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 16 405 910 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
.

 

Pozostałe informacje

 
 
01.04.2015 FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pobierz>>
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting