*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujNumer projektu: RPWP.01.02.00-30-0027/16Tytuł Projektu: 
Opracowanie technologii produkcji kształtowników otwartych i zamkniętych ze stopu Aluminium ECO-AlSi pochodzącego w całości z recyklingu aluminiowych części samochodowych.

Numer projektu: RPWP.01.02.00-30-0027/16
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski
Wartość projektu: 8 705 137,19 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 890 776,31 zł
Okres realizacji: 01.03.2017 –  15.04.2019
 
Cele i planowane efekty projektu:
Celem głównym projektu jest opracowanie i w konsekwencji wdrożenie kompleksowej technologii przetwórstwa stopów aluminium ECO-AlSi pochodzących z recyklingu części samochodowych.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  • realizację czterech etapów badawczych – osiągnięcie zakładanych kamieni milowych;
  • opracowanie i przebadanie w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do rzeczywistych poszczególnych procesów technologicznych, tj. odlewanie, walcowanie, obróbka cieplna; 
  • stworzenie linii demonstracyjnej o dwóch ścieżkach technologicznych, która umożliwi zbadanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych;
  • osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej;
  • uzyskanie optymalnych parametrów wytrzymałościowych nowego wyrobu, poprzez opracowanie właściwych składów stopowych oraz optymalizacje procesu technologicznego.
 
 
Okres realizacji projektu ustala się na:
  1. rozpoczęcie realizacji projektu: 01.03.2017
  2. zakończenie realizacji projektu: 15.04.2019
 
 
Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt: KSZTAŁTOWNIK OTWARTY I ZAMKNIĘTY wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.
Realizacja projektu zakłada budowę linii demonstracyjnej (dwie ścieżki technologiczne) umożliwiającej wytwarzanie aluminiowych kształtowników zamkniętych i otwartych. Projekt dotyczy recyklingu złomów aluminiowych części samochodowych (samochodowe wymienniki ciepła), które uznawane są za trudno-recyklingowalne ze względu na charakter wytworzenia. Wsadem jest taśma platerowana (od 2 do 7 warstw) - każda warstwa to inny stop aluminium. Recykling materiałów jest problemem - wtórny przetop materiału daje stop aluminium o składzie chemicznym, który nie podlega europejskiej normie. Problem dotyczy Impexmetal - jest producentem materiałów konstrukcyjnych pod wymienniki ciepła. Złom powstały w wyniku produkcji nie może być zawrócony do procesu co stanowi problem, tj. środowiskowy, kosztowy oraz magazynowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting