*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKlauzula informacyjna RODO

W związku z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2018-05-24 poz. 1000), przedstawiamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych Kontrahentów będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących Kontrahentów niebędących osobami fizycznymi, osób kontaktowych, których dane zostaną nam udostępnione w związku z zamiarem nawiązania współpracy bądź wykonania zawartych umów, jak również innych osób prowadzących z nami korespondencję.
 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa; telefon: +48 695 107 208; e-mail: ado@impexmetal.com.pl

II. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Impexmetal S.A. Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.
Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: ado@impexmetal.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 695 107 208.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych:

Państwa dane są przetwarzane w celu:
- zawarcia i realizacji umów zawartych z Kontrahentami, jak również podjęcia odpowiednich działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umów zawartych z Kontrahentami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
- wypełnienia obowiązku archiwizowania dokumentacji związanej z zawartymi umowami– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO,
- udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania i wnioski związane z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) RODO,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie stref publicznych siedziby Administratora i w bezpośrednim jej otoczeniu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych może być również zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą we wszystkich przypadkach, gdzie dla przetwarzania danych osobowych wymagana jest taka zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia umowy i jej wykonania. Bez podania danych zawarcie umowy i jej wykonanie nie będzie możliwe.
Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest dobrowolne, jednak brak podania danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi, uniemożliwi jej udzielenie.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

V. Czas przetwarzania danych osobowych:

Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania:
- Dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania zawartych umów a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów oraz przez wymagany okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe przekazane Administratorowi w trakcie rokowań / negocjacji zostaną niezwłocznie usunięte.
- Dane przetwarzane w związku z udzielaniem odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i wnioski oraz prowadzeniem dalszej korespondencji będą przetwarzane przez okres przydatności dla wzajemnych kontaktów bądź przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami, jeśli korespondencja dotyczy roszczeń zgłoszonych wobec Administratora.
- Dane przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego w strefach publicznych siedziby Administratora są automatycznie nadpisywane i przechowywane w okresie do 30 dni, po czym następuje ich usunięcie, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia. W przypadku tego rodzaju wyjątkowych sytuacji, przetwarzanie danych z monitoringu będzie realizowane adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.
- Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba że obowiązek lub prawo dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych osobowych:

Administrator może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:
- pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
- dostawcom usług organizacyjnych i technicznych dla Administratora, w zakresie niezbędnym do ich realizacji, wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom systemów teleinformatycznych oraz monitoringu i ochrony), jak również innym podmiotom, które świadczą usługi powierzone na podstawie odrębnych umów (np. doradcze, prawne, audytowe, ubezpieczeniowe, firmy pocztowe i kurierskie) w zakresie koniecznym do realizacji tych usług,
- spółkom z grupy kapitałowej Impexmetal – na podstawie zawartych umów lub w ramach udzielonej zgody,
- podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzanie danych (bez udziału człowieka) i profilowaniu tylko w ramach celów przetwarzania określonych w pkt II niniejszej klauzuli informacyjnej.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting