*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2015

 
Nabycie obligacji Impexmetal S.A. przez jednostki zależne
 
Zmiana adresu siedziby Impexmetal S.A.
 

Przedterminowy wykup obligacji

 

Infromacje osób zobowiązanych

 

Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości przy ul. Łuckiej w Warszawie

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki  

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 

Informacje osób zobowiązanych 

 

Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A. 

 

Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A. 

 

Zakończenie skupu akcji własnych

 

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

 

Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

 

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego
za III kwartał 2015 roku

 

Informacje osób zobowiązanych

 

Informacje osób zobowiązanych

 

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

 

Informacje osób zobowiązanych 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 

Informacje osób zobowiązanych 

 

Informacje osób zobowiązanych 

 

Informacje osób zobowiązanych 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki 

 

Informacje osób zobowiązanych

 

Zamiar dalszego zwiększania udziału w kapitale zakładowym Alchemia S.A.

 

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.

 

Informacja o zmianie w rejestrze zastawu.

 

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych.

 
 

Informacje osób zobowiązanych.

 
 

Informacje osób zobowiązanych.

 
 

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.

 
 

Ustanowienie zastawu rejestrowego.

 
 

Podwyższenie kapitału w spółce zależnej.

 
 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

 
 

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

 
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ
Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

 
 

Powołanie osób zarządzających.

 
 

Nabycie obligacji przez jednostkę zależną.

 
 

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku

 
 

Ustanowienie zastawu na aktywach Emitenta.

 
 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

 
 

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

 
 

Zawarcie znaczącej umowy.

 
 

Zawarcie znaczącej umowy.

 
 

Zawarcie znaczącej umowy.

 
 

Informacje osób zobowiązanych.

 
 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 
 

Otwarcie likwidacji spółki zależnej.

 
 

Informacje osób zobowiązanych.

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting