polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWalne zgromadzenia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu WZ

 

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. 
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A.

 

Termin i porządek obraz Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku
 
Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku w Warszawie przy ulicy Foksal 6 , o godz.11.00 następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2015.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2015.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2015.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2015.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku
 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu skupu akcji własnych,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad.

 
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2016 roku.
 
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 25 maja 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2016 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: J.Sutkowska@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres J.Sutkowska@impexmetal.com.pl.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: J.Sutkowska@impexmetal.com.pl. najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl. Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76, w godzinach od 10 do 16, w dniach 10,13,14 czerwca 2016 roku.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
 
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia.

Powrót do menu 

Projekty uchwał

 


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku 
 
(Projekt) 
Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..…
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr …..............., przekazanego do publicznej wiadomości w dniu …………. roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2015 rok 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2015 rok obejmujące:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.358.633 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47.645 tys. zł,
 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 19.971 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.971 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 376 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2015 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2015 rok, obejmujące:

 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.272.681 tys. zł,
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 147.710 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 118.724 tys. Zł
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 267.899 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.230 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 (Projekt) 
Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani  Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 00 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
(Projekt) 
Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie podziału zysku za 2015 rok 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 00 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 47.645 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
(Projekt) 
Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Zarząd Impexmetal S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone:

 1. do umorzenia. lub
 2. do dalszej sprzedaży, lub
 3. na sfinansowanie przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal.

§ 2
Zarząd Impexmetal S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
§ 3
Impexmetal S.A. będzie nabywał akcje własne na następujących warunkach:

 1. wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 2 (słownie: dwa) złote i nie wyższą niż 4 (słownie: cztery) złote;
 2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Impexmetal S.A., uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 3. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie;
 4. Zarząd, kierując się interesem Impexmetal S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego § 3 ust. 3 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;
 5. w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 4 zobowiązuje się Zarząd Impexmetal S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;
 6. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW;
 7. pozostałe warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003);
 8. nabywanie akcji własnych podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów w tym z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
(Projekt)
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
§ 1
Tworzy się kapitał rezerwowy na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal  S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A., w wysokości ……………………. .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
 
(Projekt)
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
§ 1
Odwołuje się Pana/ Panią...............................................................  ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 
 (Projekt)
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana/ Panią...............................................................  do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 
Uzasadnienia do projektów uchwał:
 
Projekty uchwał nr 1- 3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych
 
Projekty uchwał nr 4 - 17
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za rok obrotowy.
 
Projekty uchwał nr 18-19
Zdaniem Zarządu obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega w dół od jej realnej wartości. Daje
to możliwość skupu części akcji po niższych cenach rynkowych w stosunku do realnej wyceny Spółki.
Działanie takie ma na celu zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy oraz wyrównanie dysproporcji w jej wycenie.
 
Projekty uchwał nr 20 – 21

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Powrót do menu 

Uchwały podjęte

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 669 477 ważne głosy z 125 669 477 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 669 477 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 15/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2016 roku.
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym oddano 125 669 477 ważne głosy z 125 669 477 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 669 477 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym oddano 124 792 124 ważne głosy z 124 792 124 akcji, co stanowi 62,40 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 124 792 124 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 669 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 43 000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2015 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2015 rok obejmujące:
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.358.633 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47.645 tys. zł,
 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 19.971 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.971 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 376 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 712 477 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2015 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2015 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.272.681 tys. zł,
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 147.710 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 118.724 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 267.899 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.230 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 702 477 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 10 000 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 669 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 43 001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani  Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
 
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za 2015 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 47.645 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) przeznacza się w całości na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki, z przeznaczeniem na finansowanie skupu akcji własnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym oddano 124 835 124 ważne głosy z 124 835 124 akcji, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 124 782 123 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
 
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Zarząd Impexmetal S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone:
 1. do umorzenia. lub
 2. do dalszej sprzedaży, lub
 3. na sfinansowanie przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal.
§ 2
Zarząd Impexmetal S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
§ 3
Impexmetal S.A. będzie nabywał akcje własne na następujących warunkach:
 1. wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 2 (słownie: dwa) złote i nie wyższą niż 4 (słownie: cztery) złote;
 2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Impexmetal S.A., uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 3. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie;
 4. Zarząd, kierując się interesem Impexmetal S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego § 3 ust. 3 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;
 5. w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 4 zobowiązuje się Zarząd Impexmetal S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;
 6. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW;
 7. pozostałe warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003);
 8. nabywanie akcji własnych podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów w tym z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 107 767 160 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 17 096 517 głosów,
3) wstrzymało się: 848 800 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Po głosowaniu nad uchwałą nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal S.A. jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały.
Zgłoszenie sprzeciwu zostało zaprotokołowane.
 
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: nie podejmowania uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia o nie podejmowaniu uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki, z uwagi na to, iż w spółce został już utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie tego skupu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 124 835 124 ważne głosy z 124 835 124 akcji, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 123 593 000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 1 242 124 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Pawła Błaszczyka do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 107 540 000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 2 052 595 głosów,
3) wstrzymało się: 16 119 882 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

 

Powrót do menu 

Pozostałe informacje

 
24.05.2016 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz>>

05.04.2016 UCHWAŁA NR 4 RN IMPEXMETAL SA -  w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. Pobierz>>

05.04.2016 UCHWAŁA NR 5 RN IMPEXMETAL SA -  w sprawie oceny sprawozdania finansowego Impexmetal SA za rok obrotowy 2015. Pobierz>>

05.04.2016 UCHWAŁA NR 6 RN IMPEXMETAL SA -  w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w roku obrotowym 2015. Pobierz>>

05.04.2016 UCHWAŁA NR 7 RN IMPEXMETAL SA -  w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok obrotowy 2015. Pobierz>>

05.04.2016 UCHWAŁA NR 11 RN IMPEXMETAL SA -  w sprawie zaopiniowania wniosku Zarzadu Impexmetal SA dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015  Pobierz>>
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting