*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe GKI

2016 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 725 755 1 460 002 2 166 433 2 843 480
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
34 066 81 936 144 930 177 727
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
29 615 74 357 133 537 157 972
Zysk (strata) netto 22 741 60 735 110 787 132 577
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
25 438 61 475 109 066 129 782
Aktywa razem 2 376 758 2 423 689 2 507 534 2 559 276
Zobowiązania długoterminowe 126 986 127 478 169 711 188 261
Zobowiązania krótkoterminowe 722 929 737 845 709 897 723 519
Kapitał własny 1 503 290 1 534 249 1 605 108 1 625 331
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 225 502 1 253 558 1 322 807 1 348 365
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
192 790 000 192 790 000 192 576 000 192 262 200
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
6,36 6,50 6,87 7,01
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting