*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujWalne zgromadzenie 2017

Ogłoszenie o zwołaniu WZ

 

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. 
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A.

 

Termin i porządek obraz Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal S.A. w dniu 25 maja 2017 roku
 
Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku w Warszawie przy ulicy Foksal 6, o godz.11.00 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2016.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2016.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2016.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Zamknięcie obrad.

 
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 maja 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).
 
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 maja 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: p.toklowicz@impexmetal.com.pl, j.sutkowska@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: p.toklowicz@impexmetal.com.pl,  j.sutkowska@impexmetal.com.pl.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
 
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: p.toklowicz@impexmetal.com.pl, j.sutkowska@impexmetal.com.pl do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchybienie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej).
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl. Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami KSH.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellonskiej 76, w godzinach od 10 do 16, w dniach 22 -24 maja 2017 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiadania się w trakcjie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki.
.

Powrót do menu 

Projekty uchwał

 


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 25 maja 2017 roku 
 dot. pkt 2 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..…
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 4 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2017, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 5 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 6 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 7 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2016 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2016 rok obejmujące:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.582.905 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 95.191  tys. zł,
 • zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 129.124 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.605 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.680 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 8 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2016 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2016 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.559.276 tys. zł.
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 132.577 tys. zł.
 • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 162.489 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159.041  tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.419 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku za 2016 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 95 191 090,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 52/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana ………………………………………………. do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienia do projektów uchwał:
 
Projekty uchwał nr 1- 3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych
 
Projekty uchwał nr 4 - 16
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2016 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki, podziału zysku netto za rok obrotowy oraz powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Powrót do menu 

Uchwały podjęteUchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 339 863 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.
 
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2017, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 339 863 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 339 863 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2016 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2016 rok obejmujące:
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.582.905 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 95.191  tys. zł,
 • zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 129.124 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.605 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.680 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
 
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2016 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2016 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.559.276 tys. zł.
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 132.577 tys. zł.
 • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 162.489 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159.041  tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.419 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 252 960 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 86 903 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku za 2016 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 95 191 090,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 52/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 116 338 863 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 1 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 25 maja 2017 roku powołuje się Panią Karinę Wściubiak - Hankó do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 109 566 041 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 5 551 841 głosów,
3) wstrzymało się: 1 221 981 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 25 maja 2017 roku powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 109 566 041 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 5 551 841 głosów,
3) wstrzymało się: 1 221 981 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 25 maja 2017 roku powołuje się Piotra Szeligę do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 109 566 041 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 5 551 841 głosów,
3) wstrzymało się: 1 221 981 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 25 maja 2017 roku powołuje się Pana Damiana Pakulskiego do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 109 566 041 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 5 551 841 głosów,
3) wstrzymało się: 1 221 981 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 25 maja 2017 roku powołuje się Pana Pawła Błaszczyka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 116 339 863 ważne głosy z 116 339 863 akcji, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 109 566 040 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 5 551 841 głosów,
3) wstrzymało się: 1 221 982 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

 

Powrót do menu 

Pozostałe informacje

 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz>>

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w 2016 roku. Pobierz>>

 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting