*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe GKI

2017 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 850 763 1 705 640 2 545 049 3 353 387
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
40 137 93 330 156 350 135 669
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
38 070 94 548 151 501 86 451
Zysk (strata) netto 29 835 75 082 124 944 63 150
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
28 795 72 431 117 091 76 949
Aktywa razem 2 836 073 2 837 769 2 885 437 2 802 770
Zobowiązania długoterminowe 262 410 224 252 280 587 278 221
Zobowiązania krótkoterminowe 777 249 771 813 748 650 724 313
Kapitał własny 1 774 462 1 819 583 1 834 920 1 780 213
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 479 756 1 523 641 1 533 146 1 494 274
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
190 001 000 189 940 000 189 940 000 189 940 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
7,79 8,02 8,07 7,87
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting