*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu WZ

 

Termin i porządek obrad
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

 

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień
18 czerwca 2018 roku

 
Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku w Warszawie przy ulicy Foksal 6, o godz 11:00 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2017.

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2017.

 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2017.

 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.

 13. Pojęcie uchwały w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.

 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 15. Zamknięcie obrad.

 
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 2 czerwca 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21 maja 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 4 czerwca 2018 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: p.toklowicz@impexmetal.com.pl, j.sutkowska@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: p.toklowicz@impexmetal.com.pl,  j.sutkowska@impexmetal.com.pl.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
 
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: p.toklowicz@impexmetal.com.pl, j.sutkowska@impexmetal.com.pl do godziny 17:00 dnia poprzedzającego dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchybienie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej).
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
6. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej
w zakładce Relacje Inwestorskie formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl. Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami KSH.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellonskiej 76, w godzinach od 10 do 16, w dniach 13-15 czerwca 2018 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki..

Powrót do menu 

Projekty uchwał

 


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku
 
dot. pkt 2 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 4 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 5 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 6 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 7 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2017 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2017 rok obejmujące:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.211 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 73.884  tys. zł,
 • zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 98.009 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89.279 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.330 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 8 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.802.770 tys. zł.
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.150 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 84.184 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.643  tys. zł.
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.558 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za 2017 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 73.883.995,75 zł złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 75/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
§ 1
 1. W § 1 Uchwały  nr 8 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018  roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki kwotę 404.526.798,93 zł (słownie: czterysta cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zastępuje się kwotą 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy).
 2. Po zmianie o której mowa powyżej § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki ma następujące brzmienie:

Zwiększa się kwotę kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku, o kwotę 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy) do kwoty 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) złotych, przeniesioną z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 14 planowanego porządku obrad
 
 (Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana/ Panią...............................................................  ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana/ Panią...............................................................  do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
Uzasadnienia do projektów uchwał:
 
Projekty uchwał nr 1- 3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych
 
Projekty uchwał nr 4 - 14
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2017 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz podziału zysku netto za rok obrotowy.
 
Projekt uchwały nr 15
Uchwała w sprawie sprostowania brzmienia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki, w której wystąpił błąd w kwocie kapitału rezerwowego.
 
Projekty uchwał nr 16 – 17
Uchwały wynikające z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Powrót do menu 

Uchwały podjęteUchwały Podjete przez  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusz Krężla.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym


 „UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2018 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co  następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A.  za 2017 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2017 rok obejmujące:
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.211 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 73.884  tys. zł,
 • zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 98.009 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89.279 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.330 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.802.770 tys. zł.
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.150 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 84.184 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.643  tys. zł.
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.558 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
 „Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

 „Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak – Hankó  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak - Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

 „Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

 „Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

 „Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za 2017 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 73.883.995,75 zł złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 75/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

 „Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
§ 1
 1. W § 1 Uchwały  nr 8 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018  roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki kwotę 404.526.798,93 zł (słownie: czterysta cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zastępuje się kwotą 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy).
 2. Po zmianie o której mowa powyżej § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki ma następujące brzmienie:
Zwiększa się kwotę kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku, o kwotę 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy) do kwoty 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) złotych, przeniesioną z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 126 310 982 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 67 497 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

 „Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Powołuje się Pana Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 118 113 509 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 7 004 312 głosów,
3) wstrzymało się – 1 260 658 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym


 

 

Powrót do menu 

Pozostałe informacje

 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz>>
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. Pobierz>>
Sprawozdanie z działalności  Rady Nadzorczej  Impexmetal S.A. w 2017 roku Pobierz>>
 
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting