*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe GKI

2018 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 880 507 1 736 489 2 566 590 3 299 679
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
49 902 112 117 170 619 194 576
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
47 166 116 048 193 816 229 760
Zysk (strata) netto 37 451 93 756 156 527 185 617
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
36 569 90 837 149 355 166 150
Aktywa razem 2 915 817 2 887 108 2 958 578 2 897 859
Zobowiązania długoterminowe 273 857 261 997 257 797 294 741
Zobowiązania krótkoterminowe 805 322 776 855 792 110 686 954
Kapitał własny 1 818 344 1 830 649 1 890 934 1 899 637
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 532 909 1 543 145 1 598 262 1 600 102
Kapitał zakładowy 89 928 89 928 89 928 89 928
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 940 000 189 940 000 189 434 665 189 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
8,07 8,12 8,44 8,45
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting