*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe GKI

2019 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 836 170 1 897 395    
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
51 991 130 521    
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
50 345 124 924    
Zysk (strata) netto 41 095 101 805    
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
34 371 86 956    
Aktywa razem 3 774 568 3 719 589    
Zobowiązania długoterminowe 433 822 674 671    
Zobowiązania krótkoterminowe 1 150 332 1 001 673    
Kapitał własny 2 173 541 2 026 175    
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 624 519 1 478 428    
Kapitał zakładowy 89 928 89 928    
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 400 000 142 623 358    
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
8,58 10,37    
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting