*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRaporty Bieżące 2019

 
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Spółki
 
Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
 
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.
 
Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. odbytym bez formalnego zwołania
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 50/2019
 
Wykaz akjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 roku
 
Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Impexmetal S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu
 
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
 
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia akcji nabytych w drodze przymusowego wykupu akcji Impexmetal S.A.
 
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 45/2019
 
Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.
 
Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A
 
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 42/2019
 
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 41/2019
 
Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu.
 
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze  2019.
 
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
 
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia wezwania na sprzedaż akcji Impexmetal S.A..
 
Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A.
 
Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w II terminie.
 
Zmiana adresu siedziby Impexmetal S.A.
 
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 33/2019
 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.
 
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
 
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia pierwszego etapu wezwania na sprzedaż akcji Impexmetal S.A.
 
Rozliczenie nabycia akcji Impexmetal S.A.
 
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
ZAŁĄCZNIK nr 1 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 28/2019
 
Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A
 
Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I terminie
 
Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Alchemia S.A.
 
Stanowisko Zarządu Impexmetal S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki
ZAŁĄCZNIK nr 1 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 24/2019
ZAŁĄCZNIK nr 2 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 24/2019
 
Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Alchemia S.A.
 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2019  roku
 
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
 
Przekazanie przez Boryszew S.A. informacji o przystąpieniu do rozmów w sprawie sprzedaży aktywów.
 
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A.
 
Zawiadomienie o zmianie udziałów
 
Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w ramach wezwania, na podstawie której Spółce został udzielony kredyt oraz gwarancja
 
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
 
Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Alchemia S.A. w drodze przymusowego wykupu
 
Informacja nt.  sprawozdania na temat informacji niefinansowych Jednostki Dominującej wobec Impexmetal S.A.
 
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2018 rok.
 
Powołanie członka Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 
Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.
 
Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
 
Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
 
Aktualizacja informacji w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości
 
Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2018 rok.
 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
 
Ogłoszenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.
 
Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej na nabycie przez Spółkę akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Spółce został udzielony kredyt oraz gwarancja.
 
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
 
Aktualizacja informacji nt. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting