*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujWalne zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Dokumenty korporacyjne dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • podział zysku lub pokrycie straty, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiana Statutu Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • umorzenie akcji,
 • łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz
 • upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.

Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Regulamin Walnego gromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.impexmetal.com.pl

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting