*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujZWZA 25.05.2019

W dniu 29 sierpnia 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania. W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Impexmetal S.A., zgodnie z  art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z akcji własnych nie wykonywał prawa głosu.
 

Uchwały podjęte

 
„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000  głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął
.

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000  głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Działając na podstawie art. 91 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki Impexmetal S.A. posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:
§ 1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest:
  • 190.000.000 akcji serii A,
łącznie 190.000.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,GPW") i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (,,KDPW") kodem ISIN PLIMPXM00019 poprzez przywrócenie im formy dokumentu.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, a w tym do (a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji); (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.”
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000  głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
 
„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje spółka Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 125.000.000 ważnych głosów z 125.000.000 akcji, co stanowi 65,79% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 125.000.000  głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnymNadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie miała miejsca  sytuacja, w której głosowana uchwała nie zostałaby podjęta. 
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting