*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujPiotr Szeliga


Piotr Szeliga

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Szeliga nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Stockholm University/Stockholm International Banking Institute

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.


Przebieg kariery zawodowej

W latach 1996 – 2000 pracował w firmie Arthur Andersen. W latach 2000 – 2003 w firmie ce-market.com pełnił funkcję Dyrektora Finansowego.
Od 2003 do 2012 roku był zatrudniony w Impexmetal S.A. We wrześniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A.
Od 2006 roku do listopada 2018 jest związany ze Spółką Boryszew S.A., pełniąc w latach 2012-2018 funkcje w Zarządzie Spółki


Dodatkowe istotne funkcje

Pan Piotr Szeliga sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal: Hutmen S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM Silesia S.A., Baterpol S.A., FŁT Polska Spółka z o.o., Eastside – Bis Sp. z o.o.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting