*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInformacje finansowe GKI

2014 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 644 160 1 360 964 2 112 221 2 819 488
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
13 688 42 163 85 961 129 125
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
12 465 39 956 78 417 119 563
Zysk (strata) netto 8 864 33 717 70 230 121 809
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
8 333 32 463 64 717 111 852
Aktywa razem 1 851 798 1 916 160 2 037 967 1 999 102
Zobowiązania długoterminowe 113 674 175 469 180 266 210 392
Zobowiązania krótkoterminowe 594 553 568 586 638 123 556 056
Kapitał własny 1 077 249 1 108 954 1 159 163 1 198 391
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
964 407 995 667 1 041 427 1 075 258
Kapitał zakładowy 94 661 94 661 94 661 94 661
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)
5,00 5,16 5,40 5,58
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting