polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujZakres badań

 Do podstawowych zadań Laboratorium Centralnego należy m.in.:
  • badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy: pył całkowity, pył respirabilny, hałas, oświetlenie, czynniki chemiczne (Fe, Mn, Cr, Zn), mikroklimat, drgania,
  • badania emisji: pył, fluor gazowy, fluorki stałe, NOx, SO2, CO, CO2,
  • badanie składu chemicznego wyrobów aluminiowych,
  • badanie wód i ścieków: zawiesina ogólna, zawiesina mineralna, indeks nadmanganianowy, BZTn, CHZT, chlor, chlorki, żelazo, fosforany, mangan, chrom, fluor, fluorki, siarczany, twardość, przewodnictwo właściwe, pH, zasadowość,  substancje rozpuszczone, substancje ekstrahujące, SDI,
  • badania metaloznawcze: mikrotwardość,  korozja warstwowa, wielkość ziarna „mikro” i „makro”, liczba gazowa, wielkość i identyfikacja zanieczyszczeń, wielkość komórki dendrytycznej, wielkość i identyfikacja wydzieleń, grubość plateru, testy korozyjne, potencjał korozyjny, odporność termiczna,
  • badanie parametrów wytrzymałościowych wyrobów walcowanych: wytrzymałość na rozciąganie, twardość, próba zginania, tłoczność, anizotropia płaska, plastyczność
  • usługi pomiarowe: czujniki temperatury, termometry, regulatory temperatury, przetworniki pomiarowe, manometry, suwmiarki, urządzenia mikrometryczne, przymiary wstęgowe, średnicówki mikrometryczne, głębokościomierze i wysokościomierze czujnikowe. 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting