*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujWalne zgromadzenia 2014

Ogłoszenie o zwołaniu WZTermin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. 
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A.

Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9,
o godz.10.00 następującym porządkiem obrad: Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2013.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść:
1. w § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu:
13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spólki i wieloletnich programów jej rozwoju

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 czerwca 2014 roku.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2014r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 7 czerwca 2014r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: HT.Luczak@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres HT.Luczak@impexmetal.com.pl.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: HT.Luczak@impexmetal.com.pl. najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl; Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, w godzinach od 10 do 16, w dniach 20, 23 – 24 czerwca 2014 roku.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..…
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt) Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2013 rok obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.248.185 tys. zł,
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 32.421 tys. zł,
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.924 tys. zł,
 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.981 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.544 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok, obejmujące:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 834.028 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 86.134 tys. zł
 skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 82.089 tys. zł.
 skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.827 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 98 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia ……………………
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32 420 896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 16/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana/ Panią............................................................... do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała związana z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej i konieczności powołania Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. w § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu:
13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki.
(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
W sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. dodaje się ust. 3 o treści:
Wykorzystanie nabytych akcji własnych na jeden z celów określonych w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. W § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące:
7) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały podjęte

25-06-2014

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

Raport bieżący nr 15/2014

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku.

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
W głosowaniu tajnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.518.867 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 121.367 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
W głosowaniu jawnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.234 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.641.234 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2013 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2013 rok obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.248.185 tys. zł,
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 32.421 tys. zł,
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.924 tys. zł,
 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.981 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.544 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok, obejmujące:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.834.028 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 86.134 tys. zł,
 skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 82.089 tys. zł,
 skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.827 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 98 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

Do punktu 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok, akcjonariusz zgłosił następujący projekt uchwały:
„Uchwała Nr __________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za 2013 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1/ Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 16/100 złotych) przeznacza się na:
- wypłatę dywidendy w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) po 0,15 zł (piętnaście groszy) na akcję,
- zasilenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.420.896,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 16/100 złotych),
2/ Określa się dzień dywidendy na 17.07.2014 roku.
3/ Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 17.08.2014 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 1 głos,
2) przeciw podjęciu uchwały: 97.292.212 głosów,
3) wstrzymało się: 1.349.021 głosów,
wobec czego uchwała o powyższej treści w głosowaniu jawnym nie została podjęta.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za 2013 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 16/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Panią Kalinę Wściubiak – Hankó do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 192.642 głosy,
3) wstrzymało się: 1.156.380 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy,
3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Piotra Szeligę do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 97.292.213 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 193.641 głosy,
3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy,
3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy,
3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu:
13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki”.
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.583.630 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 57.604 głosy,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. dodaje się ust. 3 o treści:
„Wykorzystanie nabytych akcji własnych na jeden z celów określonych
w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.”
2. W § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące:
7) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.583.629 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 57.604 głosy,
3) wstrzymało się: 1 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko– Prezes Zarządu

Pozostałe informacje

29.05.2014 FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA pobierz »

Informacje o akcjach:

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Głosy Wartość nominalna 1 akcji
A akcje zwykłe na okaziciela 200 000 000 200 000 000 0,40 zł
Razem: X 200 000 000 200 000 000 X
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting