*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujWalne zgromadzenia 2013

Ogłoszenie o zwołaniu WZ


Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. 
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz.10.00 następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść:
1. w § 24 ust. 1 skreśla się pkt 14 Statutu Spółki o brzmieniu:
14) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.,
2. W § 17 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 19 maja 2013 roku.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 14 maja 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 17 maja 2013r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: HT.Luczak@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres HT.Luczak@impexmetal.com.pl.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: HT.Luczak@impexmetal.com.pl. najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl i na wspólnym z Boryszew S.A. portalu relacji inwestorskich www.ir.boryszew.com.pl. Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, w godzinach od 10 do 16, od dnia 28 maja 2013 roku.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 r.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie …

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr ......przekazanego do publicznej wiadomości w dniu …maja 2013 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2012 rok obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.120.023 tys. zł,
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.577 tys. zł
 zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 62.887 tys. zł
 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.749 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.510 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h , uchwala się, co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012.
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok.
§ 2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok obejmuje :
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 690.164 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 50.631 tys. zł
 skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 50.989 tys. zł.
 skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.413 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9.378 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 1 lutego 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie podziału zysku za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 59.576.774,14 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 14/100 złotych)) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana............................................................... ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana/ Panią............................................................... do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. W § 24 ust.1 Statutu Spółki skreśla się pkt 14
2. W § 17 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki.
Uzasadnienie uchwały:
Celem proponowanej zmiany jest usprawnienie dokonywania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Uchwały podjęte

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 4 czerwca 2013 r.

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Arkadiusza Krężla.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 26/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2013 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 121.192.310 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się 3.902.338 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 125.084.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się 10. 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2012 rok obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.120.023 tys. zł,
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.577 tys. zł
 zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 62.887 tys. zł
 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.749 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.510 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2012 r..
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 r.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012.
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje.
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok.
§ 2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2012 rok obejmuje :
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 690.164 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 50.631 tys. zł ,
 skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 50.989 tys. zł ,
 skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.413 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9.378 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 125.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 1 lutego 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19.000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 106.094.648 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 19. 000.000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie podziału zysku za rok 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 59.576.774,14 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 14/100 złotych)) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 125.065.608 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 29.040 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. W § 24 ust.1 Statutu Spółki skreśla się pkt 14
2. W § 17 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki”.

W głosowaniu jawnym oddano 125.094.648 ważnych głosów z 125.094.648 akcji, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały 120.510.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 4.555.608 głosów,
3) wstrzymało się 29 040 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w punkcie 14 porządku obrad, uchwał nie podjęło.

 

Pozostałe informacje

07.05.2013 FORMULARZ DO GŁOSOWANIA POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA pobierz »

Informacje o akcjach:

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Głosy Wartość nominalna 1 akcji
A akcje zwykłe na okaziciela 200 000 000 200 000 000 0,40 zł
Razem: X 200 000 000 200 000 000 X
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting