*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujOgłoszenie o zwołaniu WZ

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. 
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A.

Raport bieżący nr 7/2012

Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2012r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz.10.00 następującym porządkiem obrad: Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2011 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść:
w § 24 ust. 2 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:
1. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 24 ust.2 Statutu Spółki – otrzymuje brzmienie:
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 maja 2012 roku.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 maja 2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 10 maja 2012r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: HT.Luczak@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres HT.Luczak@impexmetal.com.pl.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: HT.Luczak@impexmetal.com.pl. najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl i na wspólnym z Boryszew S.A. portalu relacji inwestorskich www.ir.boryszew.com.pl; Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, w godzinach od 10 do 16, w dniach 23 - 25 maja 2012 roku.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Projekty uchwał

Treść projektów uchwała ZWZ Impexmetal S.A.

Raport bieżący nr 8/2012

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie …

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 7 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1

 • Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2011 rok obejmujące:

   

 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.094.086 tys. zł,
 • zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 56.356 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51.645 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.715 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 643 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h , uchwala się, co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok.
§ 2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok obejmuje :

 • skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 671.847 tys. zł,
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 104.917 tys. zł,
 • skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 107.386 tys. zł,
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.053 tys. zł,
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.773 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 6 czerwca 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie podziału zysku za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 56.356.238,84 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem 84/100 złotych) przeznacza się na:
- wypłatę dywidendy w wysokości po 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję,
- pozostałą część zysku netto na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustala się dzień dywidendy na ………………… 2012 roku.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na ………….. 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana/ Panią............................................................... ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się się Pana/ Panią............................................................... do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
§ 24 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki.
Uzasadnienie uchwały:
Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia zapisów § 24 ust. 2 i § 18 ust.2 pkt 7) Statutu Spółki.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Uchwały podjęte

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 maja 2012 r.

Raport bieżący nr 18/2012

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 28 maja 2012 roku.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 28 maja 2012.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 28 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 7/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 28 maja 2012 r.
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.359.742 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 127.890 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 28 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2011 rok obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.094.086 tys. zł

- zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 56.356 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51.645 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.715 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 643 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje.

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.671.847 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 104.917 tys. zł,

- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 107.386 tys. zł,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.053 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.773 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Pozostałe informacje

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

Informacje o akcjach:

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Głosy Wartość nominalna 1 akcji
A akcje zwykłe na okaziciela 200 000 000 200 000 000 0,40 zł
Razem: X 200 000 000 200 000 000 X
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting